Munkatársak

dr. Törös Judit

dr. Törös Judit

irodavezető ügyvéd
Magyar Golf Szövetség Ellenőrző Testületének Tagja

Az ügyvédi iroda vezetője, akinek maximalizmusa nem csak az általa koordinált feladatok ellátása során, hanem a legtehetségesebb kollégái kiválasztásában is megmutatkozik. Személye garantálja a szakmai kiválóságot, amellyel irodája elégedett és visszatérő ügyfeleinek köre folyamatosan bővül. Ezzel együtt a folyamatos képzés és tanulás híve, és azt vallja, hogy csak az elmélyült, az összefüggéseket is tartalmazó szaktudás és jogi tanácsadás elfogadható. A tökéletességre törekvés és az ügyfelek érdekeinek határozott képviselete azonban nem társul szürkeséggel; személye sokszínű és üdítő, természetes kedvessége és emberismerete gyakran képes a felek közötti érdekellentétek tompítására. Gyakorlati peres tapasztalata és széles körű anyagi jogi tudása képessé teszi összetett és nemzeti szinten is kiemelt peres ügyek kezelésére, mind bíróság, mind választottbíróság előtt.
Angolul és németül kiválóan beszél.

Szakterületek:

 • az EU által finanszírozott projektek megvalósítása során felmerülő megfelelőségi és elszámolhatósági kérdések vizsgálata, ideértve a FIDIC szerződések szabályainak alkalmazását is
 • a nemzeti vagyon, így különösen az állami vagyon kezelésével és hasznosításával kapcsolatos peres képviselet, elsősorban kiemelt ügyekben
 • széleskörű választottbírósági gyakorlat
dr. Zsámboki Anna

dr. Zsámboki Anna

szakmai vezető ügyvéd

Tradicionális jogászi szemléletet képviselő ügyvéd, akinek soha nem lankadó célja a jogszerűség érvényre juttatása, a jogszabályok betartása és betarttatása, valamint a törvényesség keretein belüli innovatív megoldások kidolgozása és alkalmazása. Jogászként eddigi pályafutása alatt kizárólag ügyvédi irodában dolgozott, az ügyvédi feladatok minél magasabb szintű ellátását tűzte ki hivatásául. Maximalista, aki szerint a folyamatos szakmai fejlődés elengedhetetlen az ügyfelek képviseletéhez, de személyes érdeklődését is gyakran szakmai színvonalra emeli, így nemcsak ingatlanforgalmi szakjogászi végzettséggel rendelkezik, de borjogi szakjogászi képzésben is eredményesen vett részt.
Alapos és biztos anyagi jogi és eljárásjogi ismeretei, lexikális tudása, az évek óta különböző jogterületeken folytatott intenzív gyakorlati munkássága, valamint ügyfelei tevékenységének tág spektruma széleskörű ismeretekkel rendelkező, nyitott szemléletű, magabiztos szakemberré tették, aki nem ijed meg a kihívásoktól, legyen az kiemelt értékű, magas kockázatú, vagy érzékeny tárgyú ügytípus.
A főként gazdasági társaságok, pénzintézetek és állami szervezetek képviselete során kialakult piaci, tulajdonosi szemléletmódja nagyobb rálátást biztosítanak számára a pénzügyi-jogi ismereteket igénylő egyedi ügyekben.
Eddigi pályája során kiemelkedően magas ügyszámmal látott el peres képviseletet számos jogterületen, a tárgyalóteremben otthonosan mozog. Irodán belül szakmai vezetőként is tevékenykedik, az ügyvédjelöltek munkájának szakmai felügyeletét és az alkalmazott ügyvédek munkájának összehangolását is végzi.

Kiemelt szakterületek:

 • peres képviselet (érvénytelenségi, kártérítési perek, pénzügyi és egyéb követelések érvényesítése iránti peres eljárások, bankgarancia jogviszonyokkal kapcsolatos igényérvényesítés, devizahiteles perek, FIDIC alapú szerződéses igények érvényesítésével kapcsolatos perek rendes és választottbíróság előtt, munkajogi perek, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perek, jelzálogjog törlési perek, közérdekű adat kiadása iránti perek, hagyatéki perek, mezőgazdasági földekkel kapcsolatos igényérvényesítés)
 • szerződések készítése, véleményezése, okiratszerkesztés (vállalkozási, megbízási, adásvételi, bérleti, szolgalmi jogi, kölcsön-, engedményezési, jelzálog-, szerzői jogi felhasználási, egyéb klasszikus jogi, valamint atipikus szerződések elkészítése, véleményezése, jóváhagyása; sorsolásos-marketing játékszabályzatok készítése);
 • kintlevőségkezelés (fizetési meghagyásos, végrehajtási, csőd- végelszámolási, felszámolási, vagyonrendezési eljárások, peres igényérvényesítés, egyezségek)
 • ingatlanjog

További szakterületek:

 • öröklési jog
 • munkajog (munkaviszony létesítése, megszüntetése, kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, jogi tanácsadás, peres képviselet)
 • adatvédelem, szerzői jogok, vagyoni jogok felhasználása
 • gazdasági társaságok alapítása, módosítása, megszüntetése
 • jogi szakvélemények készítése

Képzettség:

2008 Szegedi Tudományegyetem – Állam- és Jogtudományi Kar
2010 Ingatlanforgalmi szakjogász képzés az ELTE jogi továbbképző Intézetén
2011 Borjogi szakjogász képzés a Pécsi Tudományegyetem és a Bordeaux-i Állami Egyetem közös szervezésében

dr. Lukácsy Rita

dr. Lukácsy Rita

ügyvéd

Az ügyvédi hivatás elkötelezett képviselője, az állandó szakmai fejlődés mellett célja az Iroda ügyfeleinek legmagasabb szintű kiszolgálása. Az általa gyakorolt jogterületeken, így a polgári anyagi- és eljárásjog, gazdasági jog és munkajog területén szakvizsgáját jeles minősítéssel teljesítette. Jogi tudását – kivételesen értékes módon – kiegészítik az FMCG szektorban szerzett gyakorlati gazdasági-pénzügyi ismeretei, amelyek képessé teszik arra, hogy a megoldandó jogi kérdéseket, szerződéses hátteret üzleti szempontból is megértse, értékelje. Kiemelten magas ügyszámmal lát el polgári peres képviseletet, részletes és – az összefüggések tekintetében is – kitisztult eljárásjogi ismeretekkel rendelkezik.
Angol nyelven jogi szövegek szakfordítását és véleményezését is végzi, emellett németül és olaszul beszél.

Kiemelt szakterületek:

 • szerződések érvénytelenségének és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek gyakorlati alkalmazása, ideértve az ezzel kapcsolatos peres eljárásokat is
 • közbeszerzési eljárásban megkötött szerződések módosításának jogszerűségi és elszámolhatósági vizsgálata
 • a nemzeti vagyon, így különösen az állami vagyon kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogszerűségi és elszámolási kérdések vizsgálata
 • gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése és szétválása, ideértve az ehhez kapcsolódó átvilágítást és a munkaerő-átszervezés kérdéseit is

További szakterületek:

 • szoftverhez és adatbázishoz kapcsolódó vagyoni jogok, a felhasználás gyakorlati kérdései
 • munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben munkáltatói és munkavállalói tanácsadás, így
  különösen annak jogszerű megszüntetésével kapcsolatban, csoportos létszámcsökkentés esetén is
 • kollektív szerződés megszövegezése és jogszabályi megfelelőségének vizsgálata, munkáltatói szabályzatok elkészítése
 • ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó ügyletek, bérleti jogviszonyból eredő viták
dr. Fekete Zita

dr. Fekete Zita

ügyvéd

15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, jogi pályáját ügyvédi irodában kezdte, ahol tapasztalatra tett szert a peres képviselet, okiratszerkesztés, ügyfelekkel való kapcsolattartás területén. Annak érdekében, hogy jogászként az ügyfelek érdekében elmélyítse pénzügyi-gazdasági ismereteit, elvégezte a Budapesti Gazdasági Főiskola pénzügyi vállalkozási szakát. Később egy országos hatáskörű állami szervezetnél, majd egy közreműködő szervezeti pozícióban működő gazdasági társaságnál jogtanácsosi szerepet töltött be, így gyakorlatot szerzett mind az állami szektor, az európai uniós támogatások szabályozási rendszerében. A támogatási pénzek felhasználását ellenőrző közreműködő szervezetnél elsődlegesen közbeszerzési, jogi szempontú ellenőrzéseket végzett és ezek kapcsán jelentős ügyszámban járt el a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt. Szakmai fejlődése érdekében közbeszerzési ismeretei szakjogász képzés keretében bővíti.

Kiemelt szakterületek:

 • európai uniós támogatásból megvalósuló beruházások jogi és közbeszerzési szempontú támogatása
 • FIDIC szerződéses rendszer ismerete és alkalmazása
 • kiemelt projektek támogatásának elszámolhatósági vizsgálata, elsősorban a közbeszerzési eljárások ellenőrzésével

Egyéb szakterületek:

 • követeléskezelés
 • hagyatéki eljárások, hagyatéki perek, öröklési jog
dr. Cserép Edit

dr. Cserép Edit

ügyvéd

“Úgy tanítottak, hogy minden probléma ellen van fegyver. S a leghatalmasabb a jog és a lelkiismeret.”

Számára ügyvédnek lenni nem csupán egy munka, hanem hivatás, azaz elkötelezettség amellett, hogy a törvények rendjét nem önös szempontok szerint, hanem a közjóra és az erkölcsi normákra figyelemmel kell alkalmazni az ügyfelek jogainak leghatékonyabb védelme érdekében. Ügyvédként ezért a lelkiismeretesség és a magas színvonalú jogi teljesítmény elkötelezett híve.

Kiemelt szakterületek

 • peres képviselet (pénzügyi és egyéb követelések érvényesítése iránti peres eljárások, devizahiteles perek, munkajogi perek, hagyatéki perek, munkajogi perek, ingatlankiürítési perek);
 • munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben munkáltatói és munkavállalói tanácsadás, így különösen annak jogszerű megszüntetésével kapcsolatban, csoportos létszámcsökkentés esetén is;
 • nemzeti vagyon, így különösen az állami vagyon kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogszerűségi és elszámolási kérdések vizsgálata

Egyéb szakterületek

 • szerződések készítése, véleményezése, okiratszerkesztés (vállalkozási, megbízási, adásvételi, bérleti, szerzői jogi felhasználási, egyéb klasszikus jogi, valamint atipikus szerződések elkészítése, véleményezése);
 • szellemi tulajdon oltalmával kapcsolatos jogi tanácsadás, védjegy bejegyzési eljárások során képviselet ellátása, felhasználási szerződések szerkesztése, véleményezése;
 • teljes körű jogi szolgáltatás startupok számára, amely többek között a szellemi alkotásokkal, társasági joggal, egyéb szerződésekkel, munkajoggal kapcsolatos kérdések rendezésére, valamint befektetői szerződések véleményezésére is kiterjed;
 • gazdasági társaságok és non-profit társaságok létrehozásával, működésével, átalakulásával és megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, és az ezzel összefüggő cégalapítási, cégmódosítási és végelszámolási eljárások teljes körű jogi koordinálása

Tanulmányok:

 • 2011: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • 2010: Georg-August Universität Göttingen, Juristische Fakultät
dr. Törös Ádám Péter

dr. Törös Ádám Péter

ügyvédjelölt

„Szakmailag tapasztalt és bölcs munkatársakkal történő munkavégzés egyenes út a legmagasabb szintű szakmai fejlettség eléréséhez”

Munka és emberszeretete képessé teszi arra, hogy az ügyvédi iroda ügyfeleivel megfelelően, az ügyvédi hivatás szabályai szerint járjon el. Fő tevékenysége az ügyvédi irodán belül a Magyar Állam öröklésével kapcsolatos hagyatéki eljárásokban való részvétel, valamint az azzal kapcsolatos eljárásokban történő képviselet. Ezen kívül végrehajtási és felszámolási ügyekben is kap feladatokat ügyvéd kollégáitól. Jogi szakvizsgáját előreláthatólag 2017-ben fogja letenni, melyben nagy segítségére vannak munkatársai.

Elsődleges szakmai jogterületek:

 • Állami örökléssel kapcsolatos hagyatéki eljárásokban jogi képviselet
 • Hagyatéki perek
 • Állami cégörökléssel kapcsolatos feladatok ellátása

Másodlagos szakmai jogterületek:

 • Felszámolási eljárások
 • Végrehajtási eljárások
 • Peres képviselet

Egyetem:

 • Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar (Győr) – 2013
dr. Pádár Henrietta

dr. Pádár Henrietta

ügyvédjelölt

Szatmári Babett

Szatmári Babett

gyakornok

Tóbiás Rita

Tóbiás Rita

Pénzügyi és irodavezető

Kiss Lilla Szilvia

Kiss Lilla Szilvia

személyi asszisztens

Gócza Katalin

Gócza Katalin

recepciós

dr. Urza Von Zakarias (Rozi)

dr. Urza Von Zakarias (Rozi)

Szagterületei még nem teljeskörűen ismertek, de folyamatosan és intenzíven dolgozik azok felderítésén.

Szakterületek

Polgári peres és választottbírósági eljárások

Polgári peres és választottbírósági eljárások

érvénytelenségi, kártérítési perek, pénzügyi és egyéb követelések érvényesítése iránti peres eljárások, bankgarancia jogviszonyokkal kapcsolatos igényérvényesítés, devizahiteles perek, FIDIC alapú szerződéses igények érvényesítésével kapcsolatos perek rendes és választottbíróság előtt, munkajogi perek, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perek, jelzálogjog törlési perek, közérdekű adat kiadása iránti perek, hagyatéki perek, mezőgazdasági földekkel kapcsolatos igényérvényesítés

Munkajog

Munkajog

munkaviszony létesítése, megszüntetése, kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, jogi tanácsadás, peres képviselet

EU projektek

EU projektek

az EU által finanszírozott projektek megvalósítása során felmerülő megfelelőségi és elszámolhatósági kérdések vizsgálata, ideértve a FIDIC szerződések szabályainak alkalmazását is

Közbeszerzések

Közbeszerzések

közbeszerzési eljárásban megkötött szerződések módosításának jogszerűségi és elszámolhatósági vizsgálata

Társadalmi Felelősségvállalás

Szívünkön viseljük a gyermekek sorsát, ezért tisztelünk meg a 2016-os évben támogatásunkkal két nemes cél elérésére létrejött szervezetet:

Fontosnak tartjuk, hogy az árva, félárva, széthullott családban élő gyerekek láthassanak csodálatos szeretettel teli családi példákat, ezért egy különleges táborozás megtartását segítjük.

Kecskés Karina többek mellett a mi segítségnyújtásunkkal nyaranta Csángóföldön táboroztat árva gyerekeket, segítve nekik kinyitni a saját tetterőjük kapuját, hogy a világba kilépve szembe szállhassanak az óriásokkal és törpékkel.

Derék Jankó Mesetábor csángó gyerekeknek

Derék Jankó Mesetábor csángó gyerekeknek

A magyarországi Piros Orr Alapítványt 1996-ban alapította az osztrák Rote Nasen szervezet. Kezdetben csak Budapesten, mára már vidéki gyermekkórházakban, majd idősotthonokban is vizitelnek bohócdoktoraik.

A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány a gyermekek és idősek gyógyulásáért és vidámságáért dolgozik, mert hisz abban, hogy a nevetés a legjobb gyógyszer, és ebben a küldetésben a mi erkölcsi és anyagi elismerésünket is méltán kiérdemelte.

www.pirosorr.hu

Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány

Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány

Kapcsolat

H-1065, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
tel.: 0036 1 301 7030
fax: 0036 1 301 7031

Név (kötelező)

Email cím(kötelező)

Tárgy

Üzenet

Kérjük írja be az itt látható karaktereket

captcha